‘De DOP wil dat inwoners veel meer worden betrokken bij de inrichting van hun woonomgeving’.

De DOP wil dat inwoners veel meer worden betrokken bij de inrichting van hun woonomgeving. Daarom moet de gemeente beleid ontwikkelen die inwoners centraal stelt. Sterker nog, dat beleid moet vooral door de inwoners zelf worden vormgegeven, vindt fractievoorzitter René Schoemaker. Hij diende onderstaande motie in tijdens de raadsvergadering van deze week, maar liet het uiteindelijk niet op een stemming erover aankomen omdat in de wandelgangen bleek dat behalve het CDA geen enkele andere partij het aandurfde de inwoners meer zeggenschap te geven, Samen Dijk en Waard vormgeven

Constaterende dat:

– Inwoners zich graag willen inzetten voor de samenleving. Daarbij regelmatig de samenwerking met de lokale overheid nodig is

– Ook de gemeente de samenwerking met inwoners opzoekt

– Dat voor een succesvolle samenwerking wederzijds vertrouwen nodig is

– Dat veel inwoners nog het gevoel hebben dat zij niet worden gehoord of gezien

– Veel participatietrajecten (groot, maar vooral klein) een onbevredigend gevoel bij onze inwoners achterlaten

Overwegende dat:

– De nieuwe gemeente Dijk en Waard de kans heeft de relatie met haar inwoners te verbeteren en te verrijken

– Dat de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie in samenwerking met de inwoners tot afspraken kan komen welke participatie-instrumenten nu wenselijk zijn

– Dat wederkerigheid in de nodige samenwerking gebaat is bij duidelijke onderlinge afspraken die aan gezamenlijke doelen bijdragen

– Dat daarvoor een open dialoog benodigd is in de gehele samenleving

Adviseert de gemeenteraad van Dijk en Waard:

– in samenspraak met de inwoners een heldere visie te ontwikkelen op het gebied van democratische vernieuwing

– Bij de ontwikkeling van die visie uit te gaan van vertrouwen en positiviteit

– Bij de ontwikkeling van deze visie tevens een pakket instrumenten te ontwikkelen die door de ambtelijke organisatie wordt ingezet bij de diverse gebieden en niveaus van participatie

– Binnen die visie tevens een helder communicatieplan te ontwikkelen op maat van de scope van de participatietrajecten

– te onderzoeken op welke wijze de inbreng van inwoners in deze maatschappelijke samenwerking voor de toekomst kan worden geborgd

do 11 november 2021 20:21

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign