Programma

Gemeente Dijk en Waard: ‘Samen maken we ons thuis’

Dijk en Waard moet wat de DOP betreft een gemeente worden waar elke inwoner van iedere leeftijd inclusief onze inwoners met een beperking zich thuis voelt. De stadsmens die zich op zijn gemak begeeft in de drukte rond het Stadshart. De rustzoeker die het heerlijk vindt om te wonen in de dorpskernen. De recreant die geniet van de vele mooie wandel- en fietsroutes en de natuurliefhebber die graag naar het buitengebied en het Geestmerambacht gaat.  

Dijk en Waard is volgens de DOP een gemeente waarin het verenigingsleven groeit en bloeit. Een gemeente die beschikt over een rijk cultureel leven. Waarin een coulant, eenvoudig en ruimhartig subsidiebeleid zowel inwoners, verenigingen als instellingen ondersteunt in hun inzet om onze lokale samenleving nog mooier te maken en zij op een snellere wijze een vergunning kunnen krijgen voor de organisatie van evenementen.

Dijk en Waard is in de ogen van de DOP een gemeente waar onze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijfsleven samen de lokale samenleving vormgeven. Dat betekent dat onze inwoners nog meer te zeggen krijgen in de vormgeving van hun fysieke en maatschappelijke leefomgeving. Onze inwoners worden meegenomen in vroege stadia van bouwplannen, van veranderingen in het openbaar groen en de herinrichting van wegen en wijken. Maar ook bij maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid. Samen aan de tekentafel. Geen inspraak maar mee-spraak. Alleen met samenwerken is er een samenleving!

De DOP neemt u in dit verkiezingsprogramma eerst mee naar een aantal kernpunten die voor ons goed weergeven wat onze identiteit is als lokale partij. Die hebben we bewust verder uitgediept zodat u als lezer daar een goed beeld van kan krijgen. Vervolgens hebben we ervoor gekozen een aantal thema’s te behandelen waarin we puntsgewijs aanhalen wat voor ons binnen die thema’s belangrijk is. We hebben ervoor gekozen een ‘levend’ of ‘bewegend’ programma te maken die in de loop der tijd meebeweegt met hetgeen actueel is, of waar we nieuwe inzichten in hebben opgedaan. Het is en blijft onze leidraad voor de komende vier jaar. 

Printversie van ons verkiezingsprogramma

De DOP heeft ook een printversie van ons verkiezingsprogramma gemaakt. Deze kunt u HIER downloaden en eventueel printen.

 

De democratie ligt op straat

De democratie begint bij ieder mens. De DOP wil dat er meer democratische invloed bij onze inwoners komt te liggen. Bijvoorbeeld in het meedenken en meepraten bij gemeentelijke plannen, zeker als het gaat om de fysieke leefomgeving. Geen inspraak maar mee-spraak en samen aan de tekentafel. De DOP heeft in de afgelopen vier jaar leiding gegeven aan de vormgeving van democratische vernieuwing, zoals bij de planontwikkeling van Centrumwaard in Heerhugowaard.

De kennis van onze inwoners wordt helaas nog te vaak onbenut gelaten. Daarom moet er onverminderd energie en kracht gestoken worden in het aanboren van die kennis. De DOP wil daarom samen met onze inwoners bespreken op welke wijze zij betrokken willen worden bij de vormgeving en inrichting van onze samenleving. Daarmee kijken we niet alleen naar de fysieke leefomgeving, zoals het inrichten van de wijken en het openbaar groen, maar ook naar grote vraagstukken zoals de bestrijding van eenzaamheid en de sociale verbindingen in en tussen wijken en dorpskernen. Zo denkt de DOP aan het invoeren van burgerbegrotingen, waarbij onze inwoners zelf bepalen waar zij het gemeenschapsgeld aan uitgeven. Samen met onze inwoners gaan we dat vormgeven.
 
De DOP wil tevens wijk- en dorpsgesprekken houden waarbij de inwoners dieper kunnen ingaan op hetgeen zij belangrijk vinden in de ontwikkeling van hun wijk, hun dorp. Zo kunnen vraagstukken die verder moeten worden uitgediept aan de orde komen, wat leidt tot een visie op de toekomst van de betreffende wijk of het dorp. We kunnen veel leren van het verleden, waar de inwoners van dorpen zoals Sint Pancras juist het gevoel hebben gekregen niet of nauwelijks te worden gehoord en betrokken. Dat moet en kan anders!

Wonen in  een groen-blauwe gemeente 

De DOP strijdt al jaren voor een gezonde groene leefomgeving met toegankelijke openbare ruimten waar onze inwoners, inclusief onze inwoners met een beperking, elkaar kunnen ontmoeten. Onze inwoners laten ons regelmatig weten wat zij hierin belangrijk vinden namelijk wandelen, fietsen en spelen. De groenbeleving is een van de grootste woonwensen van onze inwoners. Immers, openbare ruimten die goed onderhouden worden en daardoor in goede staat verkeren, voorkomen overlast en verloedering en leveren een positieve bijdrage aan de gezondheid van onze inwoners.

In de openbare ruimten vinden we niet alleen groen, maar zeker ook blauw: Dijk en Waard is een waterrijke gemeente en ook dat levert een bijdrage aan het woongenot. Deze combinatie maakt van Dijk en Waard een unieke gemeente met de groene loper vanaf het Park van Luna naar Geestmerambacht die nauw is vervlecht met de blauwe loper van het Strand van Luna via het Oosterdelgebied naar eveneens Geestmerambacht. De kracht van deze combinatie komt sterk naar voren in het centrum van de nieuwe gemeente, waar de Kanaalzone en het Duizendeilandenrijk schitteren. Het verbeteren van de kwaliteit van dit groen-blauwe gebied is een prioriteit voor de DOP.

Bestaande parken willen we toegankelijker maken door een open karakter te creëren en door ze via gevarieerde wandelroutes aan elkaar te verbinden. Zo kan er meer verbinding tussen de kernen binnen onze gemeente ontstaan.

Het ‘vergroenen’ en ‘verblauwen’ van onze wijken en kernen is ook nodig in verband met de klimaatadaptatie. Vergroening helpt tegen hittestress en meer waterberging zorgt voor betere opvang tijdens piekbuien. Water zorgt tevens voor verkoeling.

Voor de DOP is het belangrijk dat onze inwoners nauw worden betrokken bij de (her)inrichting van hun leefomgeving. Zeker bij veranderingen in het openbaar groen (bomenkap etc.) is de inbreng van onze inwoners zeer gewenst en dat in een zo’n vroegtijdig mogelijk stadium.

Samen de toekomst vormgeven 

Om binnen de nieuwe gemeente Dijk en Waard met meer dan 80.000 inwoners de verschillende kernen aandacht te geven, is in 2020 gestart met het kernenbeleid. In eerste instantie is aandacht besteed aan Centrumwaard in Heerhugowaard en Sint Pancras. Wat de DOP betreft krijgen ook de inwoners van de andere kernen, zoals Broek Op Langedijk, Zuid- en Noord-Scharwoude, Oudkarspel, Koedijk, De Noord, ’t Kruis, het Stadshart en Heerhugowaard-Zuid de kans om zelf een visie te maken over de toekomst van hun leefomgeving.

Het kernenbeleid moet verder gaan dan alleen de inrichting van de fysieke buitenruimten. Het (onderhouden van) het openbaar groen, het parkeerprobleem of de verkeersafwikkeling zijn inderdaad wel belangrijk voor onze inwoners, maar de sociale samenhang binnen een kern of wijk is dat ook. Bestrijding van eenzaamheid of het tegengaan van vandalisme en agressie kan bereikt worden door versterking van de sociale samenhang. Daar kunnen en willen onze inwoners aan werken.

Onze inwoners krijgen de kans om daarop in samenspraak met medebewoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijfsleven een visie te ontwikkelen op hun leefomgeving en geven daarmee aan wat zij belangrijk vinden in hun dorp, kern of wijk. Die visie biedt de basis voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp en de wijk. Daarbij gaat het ook om wonen, werken en ontmoeten. Samen geven we vorm aan onze wijk of ons dorp.  

 

Realistisch, evenwichtig en duurzaam financieel beleid 

De DOP staat voor een realistisch, evenwichtig en duurzaam financieel beleid. Dit betekent voor ons een transparante jaarrekening en een evenwichtige sluitende begroting op kort en lange termijn met heldere en meetbare doelen en activiteiten. 

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk grote uitdagingen gehad in hun financiële beleid. Doordat het Rijk niet genoeg geld beschikbaar stelde voor de Jeugdzorg en de WMO, moesten onze gemeenten dat zelf uit hun begroting bijpassen en zelfs een deel van de reserves hiervoor gebruiken. Daarnaast zijn er door COVID-19 pandemie ook andere uitdagingen bijgekomen. Niettemin starten we de nieuwe gemeente Dijk en Waard met een gezond huishoudboekje. Wel vindt de DOP nog steeds dat de landelijke partijen te makkelijk denken over lokale uitvoering in de zogenaamde Rijkstaken. We blijven ook in de toekomst nauwlettend toezien op eerlijke financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeente.

Dergelijke eerlijke verhoudingen zouden ook moeten bestaan in de lokale politiek. Waar de landelijke partijen worden gesubsidieerd vanuit Den Haag, moeten lokale partijen als de DOP zelf hun financiële broek ophouden. Omdat wij weten hoe belangrijk lokale politiek is voor onze inwoners, lukt dat ons. Wij vinden wel dat er een einde moet komen aan die financieringsvorm voor landelijke partijen.

Dijk en Waard bruist en bloeit!

Het verenigingsleven draagt bij aan de sociale vaardigheden en gezondheid van onze inwoners. De DOP vindt het organiseren van activiteiten die de inwoners van Dijk en Waard met elkaar verbindt erg belangrijk. Al het verenigingsleven vanuit sport, cultuur en verbinding staat bij de DOP hoog op de prioriteitenlijst.

De DOP vindt dat onze inwoners elkaar op verschillende manieren moeten kunnen ontmoeten en staat voor het op kwalitatief hoog niveau houden van onze voorzieningen in cultuur en sport. De DOP stimuleert al decennia lang het verenigingsleven in Heerhugowaard en ziet dat onder meer op accommodatiebeleid in Langedijk andere keuzes zijn gemaakt. Langedijk beschikt over een sterk en bloeiend verenigingsleven en we kunnen ons voorstellen dat de goede ervaringen die wij hebben met Heerhugowaard Sport NV ten goede kunnen komen aan al onze verenigingen in Dijk en Waard. Daarbij moet worden gekeken naar de wensen van de Langedijker verenigingen op dit gebied.

De DOP heeft dit jaar met succes een motie ingediend om focus te leggen op het optimaliseren van alle sportaccommodaties in Heerhugowaard. Tevens wil de DOP bij de uitvoering van die motie ook de verenigingen in de kernen Sint Pancras, Broek op Langedijk, Zuid- en Noord-Scharwoude, Koedijk en Oudkarspel betrekken.

Op cultuurgebied denken wij dat De Binding een nog sterker cultureel centrum en een thuis voor meer verenigingen kan worden. We beseffen dat deze locatie daarin specifieke uitdagingen biedt. Niettemin valt er nog veel te verbeteren. Daarbij kan Cool Kunst en Cultuur mogelijk faciliteren. In onze ogen is er ook een rol weggelegd voor de cultuurverbinder om ook de jeugd meer bij cultuur te betrekken.

Onder het motto ‘succes moet gevierd worden’ denken wij aan een jaarlijkse ‘kampioenenavond’ waar alle sportkampioenen van Dijk en Waard gehuldigd worden.

De Huygenpas, ooit na inspanning van de DOP ingesteld, moet samen met de Langedijker Meedoenpas resulteren tot een nieuwe pas waarmee onze inwoners die financiële ondersteuning nodig hebben wel kunnen meedoen aan culturele en sportactiviteiten.

Dijk en Waard een fijne plek om te wonen

De DOP beseft dat ook in de toekomst nog veel woningen nodig zijn om de huidige woningnood tegen te gaan. We zien nu dat de nieuwbouwlocaties Mayersloot Zuid en Westerdel, De Draai, Heerhugowaard-Zuid en Broekhorn in afrondende fase zijn. In de volgende fase wordt vooral ingezet op herontwikkeling van het stationsgebied en de ontwikkeling van de Scheg, tussen spoor en N242 en de Westpoort, waar ooit het ziekenhuis was gepland. Waar in het stationsgebied hoogbouw op de planning staat, pleit de DOP voor Westpoort een parkachtige uitstraling. Veel groene ontmoetingsplekken met natuurlijke waterberging. Een fijne plek om te wonen.

De DOP is voorstander van een zo’n groen mogelijke gemeente, waarbij woningbouw moet passen in het groene karakter van Dijk en Waard. De DOP wil zo min mogelijk bouwen toestaan in het buitengebied als bijvoorbeeld het westen van Noord-Scharwoude en Oudkarspel, ten oosten van de Middenweg-De Noord (de Noordlob) en richting de Schermer/Oterleek. De huidige beoogde woningbouwlocaties met een groen karakter binnen en aan de bebouwde kom zouden in de komende tien jaar voldoende moeten zijn.

De DOP pleit ervoor bij woningbouw in de bestaande wijken en kernen zo vroeg mogelijk met de inwoners om tafel te zitten. Daarbij moeten we leren van het kernenbeleid zoals die in Sint Pancras en Centrumwaard in Heerhugowaard is ingezet. Nu de inwoners, ondernemers en grondbezitters van Centrumwaard zelf hun kern kunnen vormgeven, is dat een mooi leermoment voor andere dorpsgesprekken. Zoals in Heerhugowaard De Noord, waar inwoners en organisaties vragen om woningbouw om het dorp leefbaar te houden. De DOP pleit dan ook voor een Kompas op De Noord 3.0.

Realiseren van woningen voor starters is voor de DOP zeer belangrijk. Starters op de woningmarkt moeten wel de kans krijgen om in te stappen. Daartoe zijn vaak financiële prikkels nodig. Dat kan in de vorm van een starterslening of een andere mate van cofinanciering. De DOP kijkt naar verschillende mogelijkheden om dat zo snel mogelijk te realiseren. Verder willen wij kijken of het mogelijk is om meer woningen te splitsen, zodat eenvoudig woningen er bij gemaakt kunnen worden zonder dat hiervoor extra ruimte nodig is.

Belangrijk is en blijft de bereikbaarheid. Extra woningbouw mag niet leiden tot problemen op de wijkontsluitingswegen en kernontsluitingswegen. Ook moet er in een vroeg stadium aandacht zijn voor parkeren. Daarin moet worden gekeken naar nieuwe en innovatieve Ideeën.

Vanzelfsprekend vindt de DOP dat er continu moet worden gekeken of het aanbod van woningen nog matcht met de vraag. Belangrijk is een goede mix te vinden in sociale huur/koop en de duurdere segmenten, met daarnaast aandacht voor zowel jongeren- als ouderenhuisvesting en voor inwoners met een beperking.

Hulp vanuit de gemeente moet passend en dichtbij zijn. Dat houdt voor de DOP het volgende in:

 • Hulp moet goed te vinden zijn en zo snel mogelijk worden ingezet
 • De gemeente moet een actieve, professionele en ondersteunde rol hebben
 • Sterke regionale samenwerking moet leiden tot verbetering in het sociale domein
 • Zorg voor 18-plussers moet aansluiten op die van kinderen onder de 18
 • Bij het langer zelfstandig wonen van ouderen moet zorg nabij zijn
 • Ontmoetingsplekken worden ingericht naar de wensen van inwoners
 • Elk kind heeft het recht om het beste in zichzelf naar boven te halen
 • Bestrijding van eenzaamheid bij jong en oud heeft prioriteit.

De DOP vindt het belangrijk dat onze jeugd dicht bij huis, in goed ingerichte en onderhouden gebouwen, onderwijs kan volgen. Daarvoor zijn de volgende voorwaarden nodig:

 • Dijk en Waard moet voldoende, laagdrempelige voorschoolse voorzieningen en diverse vormen van onderwijs hebben. Zodat er voor elk kind dicht bij huis een plek is waar ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen
 • Belangrijk vinden we het dat onze jongeren met een diploma (passend bij hun talenten) op zak kunnen bouwen aan een goede toekomst
 • Voldoende aandacht voor huisvesting van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs ook regionaal afstemmen
 • Dijk en Waard gaat zelf stages aanbieden en hierin ook een bemiddelende rol in spelen, Dijk en Waard is en wordt de koploper op het gebied van beroepsonderwijs. De DOP wil die rol in de toekomst waar mogelijk versterken
 • De DOP ziet mogelijkheden om vanuit de gemeente het ‘leren in de wijk’ meer te ondersteunen.

De DOP is ambitieus in klimaatmaatregelen, maar niet als alleen de burger de lasten daarvan moet dragen. Samen moeten we onze doelen bereiken, vandaar onze volgende eisen:

 • Inwoners moeten nauw betrokken worden en blijven bij alle klimaatmaatregelen. Werk in samenspraak met inwoners ideeën en initiatieven uit
 • Voor het plaatsen van windmolens moet er voldoende draagvlak zijn onder inwoners en bedrijven. Slimme nieuwe technieken op het gebied van windenergie kunnen het draagvlak vergroten
 • De DOP is terughoudend in het plaatsen van zonneparken op agrarische gronden; die gronden zijn in de toekomst hard nodig voor onze voedselvoorziening. Ook zonneparken op gronden die bestemd zijn voor sierteelt wil de DOP niet gebruiken voor zonnevelden. Zonnepanelen op daken zijn een goed alternatief; daar valt nog enorm veel te winnen
 • Van het gas af: er is inmiddels een plan-de-campagne om alle wijken zoveel mogelijk van het gas af te halen wanneer woningen hiervoor geschikt zijn. Doorlopende communicatie met de inwoners is hierin een vereiste; ook dienen onze inwoners hier niet de (volledige) rekening voor te krijgen
 • Klimaatadaptatie: de gemeente en haar partners (bijvoorbeeld Steenbreek) voeren doorlopend campagne in onze gemeente om inwoners te verleiden tuinen te vergroenen en verhardingen te verwijderen voor verbeterde waterafvoer
 • Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. Zonnepanelen stimuleren op daken
 • Klimaatmaatregelen mogen onze inwoners niet onredelijk belasten
 • Onderzoek of het Heerhugowaards Energie Netwerk kan worden uitgebreid naar de kernen van Langedijk
 • Voor de verduurzaming van de eigen woning worden door onder meer Europa en het Rijk diverse subsidies beschikbaar gesteld, naar gelang het belang van stimulering van bepaalde duurzame maatregelen. Daar waar nodig kijkt de gemeente of inwoners genoeg toegang hebben tot middelen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en zorgt de gemeente middels het duurzaamheidsloket voor een permanente vraagbaak voor inwoners.

Dijk en Waard moet goed bereikbaar zijn, zowel van buitenaf als tussen de kernen en wijken zelf. Daarvoor zijn volgens de DOP de volgende voorwaarden voor nodig:

 • Langzaam verkeer binnen de gemeente stimuleren door goede en veilige voet- en fietspaden
 • Blijven faciliteren en uitbreiden van de Hugohopper en openbaar vervoer (snelle verbinding)
 • Een goede doorstroming op de ontsluitingswegen rondom de gemeente Dijk en Waard door in gesprek te blijven met o.a. de provincie (Westfrisiaweg/Spooronderdoorgang Zuidtangent/ Broekerweg/Helling en Westerweg)
 • Knelpunten in het verkeer waarbij overlast ontstaat voor omwonenden moeten met voorrang worden aangepakt. De DOP denkt dan aan de Middenweg/Het Verlaat in Heerhugowaard De Noord, de verkeersafwikkeling in en rond Sint Pancras en de verkeerssituatie op de Westelijke Randweg richting Broekerweg in Broek op Langedijk van en naar Heerhugowaard
 • Dialoog met inwoners over verkeer in de wijk ondersteunen en eventuele knelpunten onderzoeken (voorbeeld Middenweg-Noord, Sparrenlaan en Voorburggracht)
 • Kwalitatief goed wegennetwerk in wijken, ontsluiting en toegangswegen zijn zeer belangrijk. (Slim onderhoud is hierbij ook relevant).
 • Het vaarbeleid kent zijn eigen uitdagingen. Regels zijn er voldoende in de wet, een maximum snelheid en slim handhaven zorgen er voor dat iedereen met elkaar veilig en mooi van het water kan genieten.
 • De DOP is voor goede fietsverbindingen, waarbij vermenging van snel- en langzaam verkeer zoveel mogelijk moet worden vermeden op doorgaande wegen (losstaande fietspaden) en het fietsverkeer geen verstorende werking moet hebben op het doorgaande snelverkeer. Stilstaand autoverkeer zorgt voor plaatselijke vervuiling van de leefomgeving en dus voor een slechter leefklimaat.
 • DOP streeft naar een betere doorvaarbaarheid van gemeente Dijk en Waard. Dit kunnen wij  realiseren door onder meer een goede communicatie, bewegwijzering en/of aanleggen van bruggen en nieuwe routes.

Iedereen in Dijk en Waard moet zich veilig voelen, zowel op straat als in huis. Daarom vinden wij de volgende punten belangrijk:

 • DOP streeft naar krachtige handhaving waarbij de handhavers binnen de wetgeving ook de menselijk maat neemt
 • Illegale wietteelt in woonwijken dient hard te worden aangepakt, vanwege gevaar voor omwonenden plus het veiligheidsgevoel in het algemeen
 • In risicogebieden is cameratoezicht voor de DOP aanvaardbaar
 • De gemeente stimuleert de samenwerking tussen politie, boa’s en jongerenwerkers om zo overlast en onrust al in een vroeg stadium te ondervangen
 • Er wordt blijvend geïnvesteerd in de professionalisering van de boa’s
 • Boa’s ook inzetten in het opsporen van afvaldumping
 • Waterrecreatie moet leefbaar blijven voor iedereen. Optreden tegen overlast
 • Vanuit de gemeente en politie worden wijkgerichte acties gehouden om inwoners te helpen in het veiliger maken van de eigen woning c.q. straat.

Hoewel de economie en werkgelegenheid van veel externe factoren afhankelijk zijn, denkt de DOP met onderstaande standpunten de economie en werkgelegenheid een stimulans te kunnen geven: 

 • Dijk en Waard beschikt over een diversiteit aan scholen, maar een eventuele hbo-instelling zou daarin goed passen
 • De oudere bedrijventerreinen zijn toe aan revitalisering
 • Dijk en Waard zou de centrale ligging van de gemeente in Noord-Holland moeten benadrukken
 • De toeristische sector biedt nieuwe kansen aan Dijk en Waard. Versterking van de rol van de Broeker Veiling en het Poldermuseum. Daartoe zou nog meer dan nu verbintenis kunnen worden gezocht met regiogemeenten
 • Inventariseren van de beschikbare ruimte voor de komende tien jaar voor nieuwe bedrijven. Wat gaan we doen als Breekland en de Vaandel vol zijn?
 • Verbeteringen in het openbaar vervoer verbetert het vestigingsklimaat
 • Hoewel er nog steeds grote woningbouwbehoefte is, blijft de DOP zich inzetten voor zoveel mogelijk openhouden van het agrarische buitengebied. Wij willen dat de agrarische sector met behulp van innovatie, bestaansrecht behoudt in Dijk en Waard. Als plattelandsgemeente met stadse ontwikkelingen willen wij samen met de agrarische sector op zoek naar een goede balans tussen wonen en agrarische bedrijfsvoering.

Dijk & Waard is een gemeente voor jong en oud, waar iedereen moet kunnen meedoen. Dat betekent: 

 • Een uitgebalanceerde woonomgeving voor iedereen (betaalbare huisvesting voor jong, oud en mindervaliden)
 • Een uitgebalanceerde leer-werkomgeving voor iedereen (toegankelijk onderwijs en bereikbare werkplekken)
 • Een uitgebalanceerd aanbod van recreatieve activiteiten (diversiteit in sport, spel en cultuur)
 • Stimuleren samenwerkingen vanuit onze bewoners (Camping Dijk & Waard, P-nul)
 • Ontmoetingsplekken in de wijk, sociaal en cultureel/sport-gericht in samenwerking met het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Op deze manier stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven van inwoners waar vrijwilligers (het cement van de samenleving) een rol in kunnen gaan vervullen
 • Goed aanbod van recreatieve (o.a. sport/spel en cultuur) activiteiten gericht op een evenwichtige samenleving voor alle inwoners
 • Goede betaalbare woonomgeving voor iedereen, waar men zich thuis voelt en er voldoende ruimte is voor ontwikkeling en groei, zonder in te hoeven leveren op de plek van wonen en het veiligheidsgevoel.
 • Volwaardig burgerschap, ook mensen met een beperking verdienen een volwaardige plaats in de samenleving. Wij delen dezelfde visie als Esdege-Reigersdaal en werken ook mee aan normalisatie en integratie zoals uitgaan van het ‘gewone’ en speciale voorzieningen treffen waar nodig.

Samenwerken met regiogemeenten en koepelorganisaties is belangrijk, vindt de DOP. Wij hebben hier de volgende standpunten over: 

 • De DOP is voorstander van sterke regionale samenwerking. Indien nodig moet Dijk en Waard, als een na grootste gemeente in Noord-Holland Noord, hierin het voortouw pakken
 • In regionale samenwerking is de blik van Dijk en Waard niet alleen naar het zuiden gericht, maar zeker ook naar het noorden en oosten
 • De regionale samenwerking op het gebied van de Regionale Energie Transitie vergt veel vertrouwen in elkaar en gaat voor decennia lang veel vergen van lokale besturen. De DOP wil werken aan dat vertrouwen
 • Regionale samenwerking in bijvoorbeeld (jeugd)zorg moet de lokale dienstverlening (maatwerk) versterken, niet verzwakken
 • Binnen de regionale samenwerking moeten grote vraagstukken als bereikbaarheid en woningbouw zo breed mogelijk worden aangepakt met bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Bestrijding van armoede is ook in Dijk en Waard nodig. Armoede is niet iets om je voor te schamen, daarom is laagdrempelige hulp broodnodig. 

 • Gemeente acteert als partner en steun: hulpvraag staat centraal, niet het systeem
 • Voorzieningen beter bekend en toegankelijk maken
 • Actief promoten van de mogelijkheden van het minimabeleid. Mensen moeten weten wat er kan en hoe ze dat kunnen aanvragen
 • Laagdrempelige hulp/budgetcoach/preventie.

Dijk en Waard is rijk aan cultuur en activiteiten. Maar het wordt voor organisaties steeds moeilijker te organiseren. Daarom wil de DOP de volgende punten uitvoeren:

 • Subsidiebeleid en evenementenbeleid moet makkelijker
 • Broekerveiling ondersteunen en behouden
 • De Zwarteweg, het kerkpad tussen Oterleek en Jan Glijnisweg in Heerhugowaard, open
 • De Binding moet een levend cultureel centrum worden
 • Tussen het Poldermuseum en het Park van Luna moet een verbinding komen
 • Wandelroutes bij Park van Luna laten aansluiten op het Zwarte Pad en het Geestmerambacht
 • Meer promoten via overzichtsagenda  van cultuuractiviteiten in Dijk en Waard.

Geestmerambacht komt geld te kort, maar het natuurgebied mag daar niet onder lijden. De DOP heeft hier de volgende standpunten over: 

 • Toegankelijk blijven. Geen entreegeld en gratis parkeren
 • Bewoners en belanghebbende betrekken bij de toekomst, zeker als het gaat over het bouwen van bijv. Een hotel of wellness
 • Behouden en waar mogelijk uitbreiden natuurwaarden en biodiversiteit
 • Aantrekkelijker maken door de recreatiemogelijkheden uit te breiden (sport en spel, natuur etc.) voor alle leeftijden
 • Oog voor de balans tussen natuur en recreatie
 • Goed onderhouden
 • Genoeg vuilnisbakken op strategische plekken
 • Mensen bewust maken van de verschillende gebruikers van het park (kruisingen voet en fietspaden bijv.)

De dienstverlening in onze nieuwe gemeente moet optimaal zijn, gericht op de wensen, behoeften en noodzaak van en bij onze inwoners. Daarom vindt de DOP de volgende punten belangrijk.

 • De inwoner moet zowel fysiek als digitaal snel kunnen worden geholpen
 • Fysieke dienstverlening gebeurt zo dichtbij de inwoner als mogelijk
 • De DOP wil naar een systeem voor klachten- en meldingsafhandeling waarin de inwoner zelf het traject van afhandeling kan volgen. Dat kan bijvoorbeeld via een app
 • Wijk- en dorpsteams zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners bij vragen, bij signaleren van problemen en meldingen
 • Bij vragen van inwoners wordt gekeken naar de hulpvraag en niet naar de schuldvraag. Met name in het fysieke domein moeten inwoners en gemeente meer met elkaar in gesprek.

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign