Programma

De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) heeft de ambitie om onafhankelijk van de Haagse Politiek te besturen. De HOP neemt besluiten die het beste passen bij de wensen van de inwoners van Heerhugowaard en deze besluiten zijn goed voor Heerhugowaard.

De HOP is al bijna 40 jaar een open partij die helder en transparant werkt, duidelijk is in haar besluiten en altijd constructief. Wij denken in oplossingen.

Bij de HOP staat de deur altijd open voor de inwoners van Heerhugowaard, want wij zijn geïnteresseerd in uw mening.

Wij zijn er voor u!

De HOP is een groot voorstander van democratische vernieuwing. In aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 zijn nieuwe initiatieven ontplooid om ideeën op te halen uit de samenleving. Wat de HOP betreft blijft het daar niet bij.

Het beleid van de HOP voor de komende vier jaar is gericht op: zorgen dat onze inwoners meer betrokken worden bij besluitvorming en bij de uitvoering van diverse projecten binnen de gemeente Heerhugowaard.

Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen mee te kunnen denken over de invulling van hun leefomgeving. Door deze betrokkenheid wordt de sociale samenhang versterkt. Bewoners raken met elkaar in gesprek over de inrichting en het onderhoud van de leefomgeving. Vervolgens kan men gezamenlijk een afweging maken over de invulling van die leefomgeving. Deze betrokkenheid en inspraak is vooral nodig bij nieuwbouwplannen, verbouwplannen, bij ontwikkelingen rond Sociale veiligheid, Verkeersveiligheid en op gebied van Zorg en Welzijn.

De HOP heeft goede ervaringen met betrokkenheid van inwoners opgedaan bij het herinrichten van wijken, behoud van sporthal Noorderend en met de initiatiefnemers van de ‘Stichting Vrienden van het Hertenkamp’. Deze ervaringen zal de HOP gebruiken bij toekomstige inspraakprocessen van Heerhugowaard.

De HOP ziet de voordelen van een vergaande samenwerking met de gemeente Langedijk. Als voordelen van een fusie zien wij:

 • Verstevigen van de positie in de regio voor beide gemeentes;
 • Een aantal gemeentelijke taken kunnen efficiënter worden uitgevoerd;
 • Kwaliteitsverbetering in de uitvoering van gemeentelijke taken;
 • Kostenbesparing.

De HOP spreekt grote waardering uit voor de vrijwilligers in Heerhugowaard. Als plaatselijke partij onderkennen wij het belang van vrijwilligers op elk terrein. Of het nu gaat om het sportverenigingen, wijkgerichte activiteiten, mantelzorgers, hulp in het onderwijs of het culturele verenigingsleven, vrijwilligers zijn onmisbaar. Dat betekent voor ons dat:

 • Vrijwilligers goed gefaciliteerd moeten worden. Daarom blijven wij ons inzetten voor passende subsidies voor vrijwilligersorganisaties gemeente intensief inzetten als organisator van het vrijwilligersloket;
 • De organisatie van De Dag van de Vrijwilliger behouden als blijk van waardering.

De HOP staat voor een reëel, evenwichtig en duurzaam financieel beleid. Dit betekent voor ons:

 • Een transparante jaarrekening, en een evenwichtige sluitende begroting voor de midden- en langere termijn (5 jaar);
 • Duurzaam financieel betekent ook: het laten meewegen van de effecten en de consequenties die het beleid op de maatschappij heeft;
 • Eén euro uit Den Haag is één euro in Heerhugowaard. (De HOP wil niet dat de gemeentelijke belastingen moeten worden verhoogd om de problemen van Den Haag op te lossen);
 • Onroerende zaak belasting (OZB) zal niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie volgens CBS-norm;
 • We investeren duurzaam, we laten de mogelijkheid van hergebruik meewegen bij het doen van investeringen en we zetten de beschikbare middelen effectief in.

De HOP hecht aan de pijlers van de ecologie, zeker bij nieuwe bouwplannen. Dit betekent dat wij staan voor:

 • Stimuleren van duurzame ecosystemen in nieuwbouwplannen. Het ecosysteem is het geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. Waardoor de beleving en het woonplezier verbetert;
 • Voldoende variatie van bouwen in het stadslandschap moet mogelijk zijn;
 • De HOP is voorstander van een duurzaam inkoopbeleid door de gemeente. Wel moet dat economisch verantwoord blijven, de gemeente dient immers voorzichtig met zijn financiën om te gaan;
 • Het verminderen van de CO2 uitstoot in de gemeente, hechtend aan de pijlers van de ecologie Verbranding van fossiele brandstoffen in nieuwe plannen moet een halt worden toegeroepen: geen gebruik meer maken van kolen, olie en gas. Zonne-energie heeft zich inmiddels bewezen als duurzame energievoorziening. Gezien de prijsontwikkelingen en de steeds korter wordende terugverdientijd is verdere subsidiëring vanuit de gemeente niet meer nodig. Via het Duurzaam Bouwloket worden inwoners gewezen op andere financieringsmogelijkheden vanuit de landelijke en Europese overheid;
 • Een gemeentelijke subsidie voor verenigingen die willen gaan investeren om energieneutraal te kunnen opereren;
 • De HOP vindt het belangrijk dat vermindering van de CO2-uitstoot, energieverbruik en milieuvervuiling zo dicht mogelijk aan de bron gebeurt. Bij huishoudens dus, die zelf, al dan niet met hulp, kunnen profiteren van een lagere energierekening. Solitaire windmolens on onze gemeente hebben niet onze voorkeur. Wij kiezen voor zonne-energie, windenergie via bijvoorbeeld geluidstille windwokkels en isolatie op, in en nabij woningen, fabrieks- en kantoorpanden.

Ouderen
We leven langer en gezonder. Inspelen op de woningbehoefte en zelfstandigheid van ouderen willen wij daarom blijvend borgen. Wij staan daarom voor het volgende:

 • Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen door zorg op maat;
 • Voldoende betaalbare levensloopbestendige huisvesting in Heerhugowaard;
 • Blijven participeren in overleggen met ouderenbonden en zorginstellingen;
 • Zorg te dragen voor voldoende dagactiviteiten, waarbij de HugoHopper* en de Huygenpas* ruimhartig zullen worden ingezet. Dit om eenzaamheid tegen te gaan;
 • Voorlichting aan ouderen over bestaande voorzieningen en regelingen.
  Jeugd
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is belangrijk dat er voldoende te beleven is voor de jeugd in Heerhugowaard.

Wij zullen ons blijven inzetten voor voorzieningen op gebied van sport en spel, speel- en trapveldjes in de wijken, jongerencentra, kunsteducatie in Cool en een goede communicatie met de jeugdraad.

 • Aandacht blijven besteden aan de mogelijkheden die er zijn om zoveel mogelijk jeugd te stimuleren en uit te dagen mee te doen aan sport, verenigingen en cultuur. Bijvoorbeeld door inzet van de Huygenpas*[1], projecten in de wijken, activiteiten voor de jeugd;
 • Nu de taken op het gebied van de jeugdzorg bij de gemeente liggen is het belangrijk om dit goed te organiseren zodat de jeugdzorg verbetert. Er moet een betere koppeling komen tussen de verschillende instanties, zodat de afstemming en communicatie goed geregeld is;
 • Positief meewerken bij nieuwe initiatieven voor uitgaansgelegenheden voor de jongeren;
 • Popbeleid inzetten om jongeren te stimuleren zich te ontwikkelen in muziek (Mixtream, uitvoeringen bij Cool en in JC Kompleks);
 • De gemeente heeft een rol in het jeugdbeleid. Op de eerste plaats zijn de ouders verantwoordelijkheid voor hun kinderen en hebben zij een actieve rol naar hun kinderen. De HOP vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden en een actieve rol hebben naar hun kinderen.
  Mensen met een beperking
  De HOP vindt dat mensen (jongeren en ouderen) met een lichamelijke en of geestelijk beperking moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat betekent:

 • In stand houden en optimaliseren van de Hugo-HOP’per
 • Voor een goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking moeten voet- en fietspaden gewaarborgd blijven en de doelstellingen worden gehandhaafd;
 • Zorgen voor praktisch, geplaatste parkeerplaatsen voor mensen met een beperking;
 • Faciliteren dat sporten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking;
 • Zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen met een publieke en openbare functie;
 • Het leerlingenvervoer wordt in de regel financieel vergoed. Waar vervoer van gehandicapte leerlingen en leerlingen met een beperking naar school op eigen kracht en/of financieel niet is op te brengen voor de ouders, moet er worden gekeken naar een passende oplossing hiervoor.

De HOP vindt dat 1 euro uit Den Haag ook 1 euro betekent in Heerhugowaard. Dat houdt in dat we lokaal geen gaten dichten die de bezuinigingen in de zorg door de Rijksoverheid laat ontstaan. Dit moet landelijk worden opgelost. We zetten wel alles slim in wat binnen het WMO budget van de gemeente geregeld kan worden.

Mensen met een bijstand uitkering moeten niet standaard verplicht worden een tegenprestatie te verrichten. Wel vindt de HOP dat elke inwoner mee moet kunnen doen in de samenleving en daarom zoeken wij het meer in maatwerk, waarbij gekeken wordt welke mogelijkheden passen bij de vaardigheden van inwoners. Waardoor niemand aan de zijlijn blijft staan.

De HOP kijkt met interesse naar experimenten met het basisinkomen in binnen- en buitenland. We wachten graag daarvan de resultaten af, omdat we nog niet alle voors- en tegens hiervan op ons netvlies hebben.

[1] Huygenpas: Sport- en cultuur kortingspas, op initiatief van de HOP tot stand gekomen.

De HOP wil een Heerhugowaard waar het goed wonen is met voldoende mogelijkheden om binnen de gemeentegrens te recreëren.

Wonen
De nieuwbouwlocaties De Draai, Heerhugowaard Zuid en Broekhorn zijn in een afrondende fase. De HOP blijft zich inzetten voor het behoud van het overig landelijk gebied. Dat betekent:

 • Zorgvuldige ontwikkeling van het stationsgebied dat moet leiden tot een aantrekkelijke ruimte dat past bij de groei van de gemeente;
 • Zuinig op het landelijk gebied;
  Uitbreiden wandelroutes;
 • Alleen het vervangen van oud voor nieuwe bebouwing en geen nieuwe inbrei-locaties (binnenstedelijke bouwen) meer;
 • De HOP wil geen nieuwe hoogbouw meer in het oude centrum van Heerhugowaard;
 • Aandacht voor het behouden van groen in de wijken;
 • Doorgaan met revitalisering/herinrichting van oude wijken;
  Revitalisering/herinrichten oude bedrijfsterreinen;
 • Realiseren van woningen voor starters. Starters op de woningmarkt moeten wel de kans krijgen om in te stappen. Daartoe zijn vaak financiële prikkels nodig. Dat kan in de vorm van een starterslening of een andere mate bij cofinanciering. De HOP kijkt naar verschillende mogelijkheden om dat zo snel mogelijk te realiseren;
 • Voldoende mix tussen sociale huur, huur en koopwoningen;
 • Bouw afstemmen op vraag en aanbod;
 • Ecologisch bouwen met aandacht voor biodiversiteit;
 • Ouderen moeten in Heerhugowaard zelf kunnen bepalen waar ze wonen. Voor degenen die dicht bij voorzieningen willen wonen moeten er genoeg huizen zijn;
 • Maar ook voor jongeren moet er genoeg plek zijn, zowel bij voorzieningen als in het stationsgebied.


Groenonderhoud
gevolg van de uitslag van een burger-enquête waarin gevraagd werd wat als minst ernstige bezuiniging zou worden ervaren, is er in 2012 besloten flink te bezuinigen op het groenonderhoud. Snel werd het de HOP duidelijk dat het onderhoud van het groen nu een grote ergernis is. Daarom de volgende uitgangspunten:

 • Maaibeleid naar een kwalitatief goed niveau;
 • Groenonderhoud na uitvoering beter controleren op kwaliteit zodat slordig werk tegengegaan wordt;
 • Alleen inzet van schapen wanneer dit niet kostenverhogend werkt. Schapen inzetten is educatief aantrekkelijk, maar niet effectief. Vervangen van zieke bomen blijft noodzakelijk;
 • Aandacht voor het behouden van groen in de wijken. Op initiatief van de HOP is een lijst met beeldbepalende bomen vastgelegd waar duidelijke regelgeving voor is vastgelegd m.b.t. verzoeken om te kappen. Vervangen van zieke bomen blijft noodzakelijk;
 • Nieuwe democratie betekent ook meer aandacht voor initiatieven van onze inwoners. Zo zou geëxperimenteerd kunnen worden met bijvoorbeeld bewonersgroepen die zelf het groenonderhoud in hun straat zouden willen doen.

De HOP is er van overtuigd dat de verkeersinfrastructuur in en rond Heerhugowaard ook in de komende periode een belangrijk punt is. Dit omdat de bereikbaarheid van Heerhugowaard van groot belang is. Goede ontsluitingen van wegen op het primaire wegenstelsel, zijn de pijlers voor aantrekkelijk wonen, werkgelegenheid, bedrijfsactiviteiten en natuurlijk het recreëren.

 • Goede doorstroming aan de zuidoostkant van Heerhugowaard via de Oosttangent verbeteren;
 • Het realiseren van de Westfrisiaweg een verlichting te bewerkstelligen voor enkele andere knelpunten, zoals de kruising Zuidtangent-Westerweg en de drukte op de noordelijke Middenweg;
 • De Middenweg is karakteristiek voor Heerhugowaard en onze polder. De reconstructie van de Middenweg-Zuid is hard nodig en zal zodanig moeten worden uitgevoerd dat het karakter van de Middenweg behouden blijft. Dat geldt tevens voor de reconstructie van de Middenweg in het oude centrum. De renovatie van dat winkel- en verblijfgebied is hard nodig en de HOP is blij dat zoveel omwonenden, bedrijven en organisaties als Tour de Waard in de klankbordgroep hebben meegeschreven aan het reconstructieplan. De HOP vindt dat ondanks de aandacht die het Stadshart krijgt de aandacht voor het Oude Centrum “Centrumwaard” daar niet onder mag lijden en met deze reconstructie, met veel aandacht voor groen, worden goede stappen gezet;
 • Fietsroutes optimaliseren in Heerhugowaard, zodat vooral korte autoritten minder nodig zijn en de fiets pakken voordeliger wordt;
 • Stationsgebied ontwikkeling: de HOP neemt deze ontwikkeling heel serieus, omdat het Stationsgebied is achtergebleven in de afgelopen jaren. Door de revitalisering van het gebied, wordt het overzichtelijk, aantrekkelijker en veiliger. Dit alles zal dan weer een aantrekkingspunt zijn voor bedrijvigheid en dus economische groei van Heerhugowaard. Het gebruik van het openbaar vervoer, bus, trein krijgt naar de mening van de HOP een grote impuls. Daarnaast zal de HOP elke initiatief ondersteunen die leiden tot betere treinverbindingen van en naar Heerhugowaard;
 • Spooronderdoorgang: de HOP vindt dat wij deze kans niet mogen laten lopen. De tunnel onder het spoor bij de Zuid Tangent is een heel belangrijk onderdeel voor de infrastructuur van Heerhugowaard. Bereikbaarheid en veiligheid zijn hier in het geding. Natuurlijk vindt de HOP dat de ontwikkelingen zoals Stationsgebied en de ondertunneling altijd in de pas moeten lopen met een duurzaam gezond financieel beleid;
 • Parkeren: de HOP vindt dat er goede parkeergelegenheden moeten zijn in Heerhugowaard. De parkeernorm van 1,8 parkeerplaats per woning in nieuwe wijken willen wij handhaven. In wijken die worden gerevitaliseerd moet de norm minimaal 1,5 parkeerplaats per woning worden. De HOP is een groot voorstander van het gratis parkeren in geheel Heerhugowaard. Waar dit niet mogelijk is, zoals bij Middenwaard, zullen de tarieven minimaal moeten zijn. De HOP vindt dat er voldoende mindervalide parkeerplaatsen moeten zijn en zal hier steeds aandacht voor blijven vragen.

De regionale economie blijft een groot aandachtspunt. De HOP is voorstander van een stevige regionale samenwerking, waarbij goed wordt gekeken naar economisch sterke punten van de diverse gemeenten in de regio. Dat betekent:

 • Regionale afstemming van het aantal hectaren bedrijfsterreinen;
 • Sterk inzetten op verbetering van het vestigingsklimaat, waarbij de gemeentelijke organisatie een permanente dialoog moet aangaan met onze ondernemers;
 • Verder werken aan de bevordering van de werkgelegenheid;
 • Revitalisering van het stationsgebied, dat biedt grote economische kansen.
  Het vermengen in het stationsgebied van wonen, werken en creëren, waardoor er een krachtige (economische) impuls wordt verkregen;
 • Blijvende aandacht voor de bestaande en oudere bedrijventerreinen die waar nodig een nieuwe impuls moeten krijgen;
 • Realisatie van het Kinder- en Jeugdcentrum van Heliomare en de nieuwbouw voor de Aloysiusstichting op De Vaandel-Zuid. Dat biedt nieuwe kansen op economisch gebied doordat Heerhugowaard zo steeds meer een concentratie zal kennen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn;
 • De HOP is van mening dat het niet in het belang is van vooral onze kleinere middenstanders en voor de werknemers in de retail dat de openingstijden van winkeliers volledig worden vrijgegeven. Daarom pleitten wij voor terughoudendheid hierin, vooral wat betreft zon- en feestdagen;
 • Een dependance van een Hogeschool met onderwijs op het gebied van zorg en welzijn. Door de concentratie van zorg en welzijn in Heerhugowaard komen er ook kansen om bedrijvigheid naar onze stad te halen die zich richten op deze markten. Dat biedt weer kansen voor De Vaandel-Midden.
 • Iedereen moet veilig over straat kunnen! Jongeren moeten veilig zelfstandig naar sportvereniging en school kunnen fietsen. We willen ons veilig voelen in onze wijk en ons huis. Een belangrijk onderwerp voor de HOP. We willen dit bereiken door inzet op preventieve maatregelen, kordaat te handhaven waar nodig en aanpak van overlast;
 • De basis m.b.t. veiligheid en kunnen handhaven in onze gemeente moet op orde zijn. Er zijn voldoende wijkagenten, het politiebureau en de brandweerpost moeten in Heerhugowaard blijven;
 • Het stimuleren van de sociale samenhang in de gemeente. De inwoners zelf betrekken bij veiligheidsonderwerpen waar dat kan. Door elkaar te kennen en mee te denken vergroot het gevoel van veiligheid. Activiteiten hiervoor kunnen op onze steun rekenen;
 • In samenspraak met onze inwoners willen we kijken naar een ander vuurwerkbeleid;
 • Meer cameratoezicht op straat betekent geen veiliger Heerhugowaard, zo vertelt de politie ons. Belangrijker is dat onze inwoners zich zelf inzetten om die veiligheid te waarborgen, door samen in gesprek te gaan, elkaar beter te leren kennen en eigenaarschap te nemen over hun leefomgeving;
 • Inwoners klagen regelmatig over parkeeroverlast, overlast van hondenpoep en meer. Als het nodig is om daarop meer handhaving op te zetten, wil de HOP bezien of dat op te lossen is door de BOA’s anders in te zetten, of te kijken naar vergroting van de capaciteit, samen met onze partner Langedijk.

Sport en cultuur dragen bij aan de sociale vaardigheden en gezondheid van onze inwoners.
De HOP vindt sporten belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners, van jong tot oud. Stimuleren tot deelname van de jeugd aan sport staat bij de HOP hoog op de prioriteitenlijst. Wij geloven dat als de jeugd vroeg aan sport gaat deelnemen, dit de kans op een gezond leven vergroot. Wij zien sport als een belangrijke sociale besteding van vrije tijd. Daarom:

 • In stand houden van voldoende sportvoorzieningen;
 • Sport toegankelijk houden door de Huygenpas[1];
 • Schoolzwemmen terugbrengen in het lesprogramma;
 • Het uiten van waardering door de organisatie van de avond voor de sportkampioenen van Heerhugowaard heeft een stimulerende uitwerking voor deelname aan sport;
 • Het waarborgen van sterke, gezonde verenigingen, waarbij een financiële impuls van de gemeente noodzakelijk kan zijn;
 • Stimuleren van maatschappelijk bindende functies.

[1] Huygenpas: Sport- en cultuur kortingspas, op initiatief van de HOP tot stand gekomen.

 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in culturele voorzieningen in Heerhugowaard. Wij zien het als onze taak om tenminste te behouden wat is opgebouwd.

 • Het financieel op orde houden van culturele voorzieningen zoals Cool, JC Kompleks, Mixtream en andere culturele activiteiten uitgangspunt;
 • Stimuleren van samenwerking tussen cultuur en bedrijfsleven;
 • Stimuleren van vrijetijdsbeleving en zowel jong als oud aansporen tot het benutten van de culturele faciliteiten binnen onze gemeente;
 • Wij staan open voor wijkgerichte initiatieven vanuit wijkbewoners en willen die initiatieven waar nodig (financieel) ondersteunen. De HOP is geen voorstander van het ‘financieren van stenen’, bijvoorbeeld buurthuizen, maar wel van lokale activiteiten. Op welzijnsgebied is de HOP tot nu toe tevreden met de ambulante werkwijze van MET Welzijn in de ondersteuning van onze inwoners, bij initiatieven voor activiteiten. En gebruik maakt van de locaties die er al zijn in de wijk;
 • Kunst en cultuurparticipatie op scholen blijven bevorderen met behulp van de inzet van Cool, bibliotheek en bedrijfsleven en de inzet van landelijke subsidies, zoals het fonds cultuurparticipatie;
 • Het leefklimaat verbeteren door plaatsing van kunstobjecten bij pleinen en parken;
 • Cultureel historische aspecten binnen ons gemeente toegankelijk maken (Brederode, Poldermuseum, Kunstkerk, etc.)Evenementen organiseren moet makkelijk zijn. Een bruisende stad is belangrijk en initiatiefnemers moeten worden geadviseerd en ondersteund door de gemeente. Talenten krijgen ruimte om zich te ontwikkelen en te laten zien hoe goed ze zijn.
 • Horeca-ondernemers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn en wanneer ze sluiten, we verwachten wel dat horeca hierover in goed gesprek blijft met de omgeving;
 • Met de vestiging van 1 speelautomateninrichting in Heerhugowaard is wat de HOP betreft op dat gebied de limiet bereikt. Gezien de problematiek met gokverslaving zijn nog meer van dergelijke inrichtingen niet wenselijk.

Een goede voorbereiding op de toekomst.

 • Onderwijsvoorzieningen op huidig niveau houden;
 • De nieuwbouw van het Huijgenscollege snel aanpakken;
 • De HOP vindt het belangrijk dat onze jeugd dicht bij huis, in goed ingerichte en onderhouden gebouwen, goed onderwijs kan volgen;
 • We hebben een grote diversiteit aan goede onderwijs voorzieningen in Heerhugowaard kunnen realiseren. Daar zijn we trots op. Belangrijk dat kinderen in Heerhugowaard hun plek kunnen vinden en er mogelijkheden zijn passend voor elk kind!
 • Voortijdig schoolverlaten nog meer terugdringen. Als verzuim in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, kan langdurig schoolverzuim worden voorkomen. Thuiszitten is geen optie. Actief inzetten op goede samenwerking met alle betrokken partijen zet zoden aan de dijk. Belangrijk dat onze jongeren met een diploma op zak kunnen bouwen aan een goede toekomst;
 • De voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal) is voor iedereen toegankelijk. Ook in 2018 is behouden we de gemeentelijke bijdrage voor kostwinnaarsgezinnen en VVE-subsidie. Hierdoor hebben onze jongste inwoners allemaal toegang tot een voorschoolse voorziening om zich volop te ontwikkelen met leeftijdgenootjes;
 • Streven naar (dependances) Hoger Onderwijs in Heerhugowaard. Het aanwezig zijn van hoger onderwijs biedt kansen aan jongeren om dicht bij huis hoger onderwijs te volgen maar is ook een kans voor de economie in Heerhugowaard. Het mogelijke aantrekken van aanverwante bedrijven en het behouden van goed opgeleide jongeren in Heerhugowaard geeft een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt in onze gemeente.
  Wij zijn er voor u!

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign